Tuesday, February 17, 2015

Setting Proxy with mod_proxy with Basic Authorization

Install mod_proxy and setup reverse proxy in Apache Webserver

Follow the given below steps.
Note: In all given below example replace the value of ServerAdmin,ServerName & ServerAlias as per your server information

Step 1: Install the module

sudo apt-get install libapache2-mod-proxy-html

Step 2: Installing the dependency libxml2-dev

apt-get install libxml2-devStep 3: Load the module

a2enmod proxy proxy_http

Step 4: Create the Virtual Host in apache configuration file . If your configuration is located in conf.d you have to do changes in that file. I am giving example with default setting in Apache Webserver in Ubuntu

vi /etc/apache2/sites-enabled/000-default

Step 5: Following configuration allows user to access http service but it requires user to provide credentials, which is stored at /var/www/.htpasswd


<VirtualHost *:80>
ServerName 192.168.56.102
SSLEngine off
ProxyPass /foo/ http://192.168.56.1:8280/
<Proxy *>
Order Allow,Deny
Allow from all
AuthType Basic
AuthName "Authenticated proxy"
AuthUserFile /var/www/.htpasswd
Require valid-user
</Proxy>
</VirtualHost>







Step 6: Accessing https services, which requires to generate key pair of wso2carbon server and store as SSLCertificateFile/SSLCertificateKeyFile

generate key pair from wso2carbon.jks

keytool -importkeystore -srckeystore keystore.jks -destkeystore keystore.p12 -deststoretype PKCS12 -srcalias <jkskeyalias> -deststorepass <password> -destkeypass <password>
Export certificate.


openssl pkcs12 -in keystore.p12 -nokeys -out cert.pem
Export unencrypted private key.


openssl pkcs12 -in keystore.p12 -nodes -nocerts -out key.pem


Optional disabling CN check.

SSLProxyCheckPeerName off
SSLProxyCheckPeerCN off<VirtualHost *:443>
SSLProxyEngine On
SSLCertificateFile /home/dushan/cert.pem
SSLCertificateKeyFile /home/dushan/key.pem


SSLProxyCheckPeerName off
SSLProxyCheckPeerCN off
# CacheDisable *


SSLEngine on
ProxyPass /foo/ https://192.168.56.1:8243/


<Proxy *>
Order Allow,Deny
Allow from all
AuthType Basic
AuthName "Authenticated proxy"
AuthUserFile /var/www/.htpasswd
Require valid-user
</Proxy>


</VirtualHost>

3 comments:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  nước cờ trên bàn thương lượng
  mbp
  erg
  nghịch lý
  chi square test
  nghệ thuật nói chuyện
  coase
  thuyết kỳ vọng
  chiến thắng con quỷ trong bạn
  cân bằng nash

  - Lúc phi thường phải có biện pháp phi thường. Cao tốc An Quế cần sớm xây dựng, công tác chuẩn bị cũng phải làm trước là rất bình thường. Theo xu thế xây dựng đường cao tốc của Trung Quốc, em thấy dù Cao tốc An Du khởi công tước thì Cao tốc An Quế cũng không kéo dài tới lúc Cao tốc An Du xây dựng xong mới bắt đầu làm. Có nhiều cách thu gom tài chính, chẳng qua bây giờ bước tiến của Trung Quốc còn chưa đủ. Tỉnh An Nguyên tại sao không thể là người thử ăn cua đầu tiên?
  Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu.

  Liễu Đạo Nguyên trầm ngâm suy nghĩ. Triệu Quốc Đống nói có ý gì thì y biết. Đây không phải là đơn giản tuyên truyền, chính xác là phải hành động toàn diện, phải tạo xu thế cùng với thành lập cơ cấu để triển khai công việc.

  Triệu Quốc Đống và Liễu Đạo Nguyên nói không sai, đây là đánh bạc, nêu mà làm sai thì sẽ mất mũ.

  Không khí trong phòng khá nặng nề. Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống đều biết Liễu Đạo Nguyên gặp điều khó khăn, đây là việc một lãnh đạo có dám vì địa phương phát triển mà mạo hiểm tiền đồ của mình hay không?

  - Liễu ca, đi bước này rất nguy hiểm, nhưng em thấy có thể thực hiện mấy công việc khác để chống lại nguy hiểm, như vậy có thể tăng khả năng Cao tốc An Quế có thể được chọn, cũng gánh vác một phần nguy hiểm cho tỉnh.
  Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi từ từ nói.

  Liễu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương nhìn Triệu Quốc Đống:
  - Chú còn giấu gì trong đầu vậy hả? Mau nói ra ngay.
  Triệu Quốc Đống gãi đầu nói:
  - Em đâu dám. Suy nghĩ của em là như thế này, đương nhiên trong đó còn phải phối hợp với mấy cơ quan như Sở Giao thông, Ủy ban kế hoạch phát triển, ngoài ra cũng cần liên hệ với Bộ Thương mại, Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia.

  Liễu Đạo Nguyên nói:

  ReplyDelete